Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

17minut
4249 6966 390
Reposted fromzciach zciach viaTiffanys Tiffanys
17minut
Dołączam się do klątwy.
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaeirena eirena
17minut
Reposted fromgranini granini viasiostra siostra
17minut
17minut

June 15 2015

mother-fricking-sorcerer:
Did you just make a character selection menu out of plastic cups???
Soup needs more of this
17minut
Oszaleć, zabić się czy ciągnąć dalej?
— Charles Bukowski
17minut
4482 1227 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaextract extract
17minut
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
17minut
Ile Cię trzeba dotknąć razy żeby się człowiek poparzył?
— happysad
Reposted fromkatalama katalama viasylviie sylviie
17minut
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— Kaja Kowalewska / Magnetyzm
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viasylviie sylviie
17minut
4282 ea1d 390
Reposted fromrol rol viaextract extract
17minut
7152 b4ee 390
Reposted fromseverine severine viaextract extract
17minut
17minut
2211 9020 390
Reposted fromfelicka felicka viaextract extract
17minut
17minut
17minut

Moglibyśmy wypić piwo i oglądać filmy lub siebie nawzajem.

17minut
epic win!
Reposted frompilkunnussija pilkunnussija viaextract extract
17minut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl