Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

17minut
17minut
2264 49cc 390
17minut
2600 c918 390
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasylviie sylviie
17minut
0487 39e5 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaignoratiion ignoratiion
17minut
5005 c699 390
17minut
6145 9ae4 390
17minut
1903 f464 390
Reposted fromrol rol viasarkastyczna sarkastyczna
17minut
0551 c4da 390
important
17minut
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
17minut
8430 32c8 390
Reposted fromParty-on Party-on

June 10 2015

17minut
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
17minut
2658 1808 390
Reposted fromretaliate retaliate viaprettyfood prettyfood
17minut
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
17minut
0625 cb11 390
Reposted fromosaki osaki viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
17minut
5690 21c2 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viasarkastyczna sarkastyczna
17minut
17minut
Szczecińskie bulwarki
17minut
6787 d855 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viasarkastyczna sarkastyczna

June 03 2015

17minut
"new book"
Reposted frompoznan poznan viamuccia muccia

June 01 2015

17minut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl